Политики за промена

Императив е застапување политика на државен фокус, тоа значи дека треба да се концентрираме на финансиско вложување и развој на едно однапред определено поле а кај останатите полиња да се решаваат постоечки проблеми и да се грижиме да не стагнираат.

 

 • Пренатрупаност во државната администрација.
 • Закон за олеснителни почетни околности на новите фирми.
 • Финансиско-казнен имунитет.
 • Реформа на казнениот систем во стопанството.
 • Безбедност на патиштата.
 • Еко проект.
 • Реформа во образованието – дозволување на предвремено полагање на екстерен испит и ослободување од положениот предмет во остатокот од годината, реформа во системот на споцијализација и должности на учениците
 • Проактивно промовирање на меѓуетничкиот соживот преку организација на работилници и конференции.****
 • Справување со современата епидемија на дрога во општеството.*****
 • Земјоделски субвенции врз база на продаден квантитет а не поседувано земјиште.
 • Субвенционирање и промоција на контур-градежништво за решавање на стамбеното прашање на најзагрозените граѓани.
 • Предметна Библиотека
 • Лимитација на задолжувањето****
 • Транспарентен Е-Буџет
 • Рејтинг систем во стопанството****
 • Хуманистична единица****
 • Рурален – Еко туризам
 • Проблемот со популистичкото собрание.

**** – Во изрботка

ПРЕДЛОЗИ ЗА ЗАКОНСКИ И СИСТЕМСКИ ИЗМЕНИ

КАКО МОЖАТ ПОЛИТИЧАРИТЕ ДА ОСТАНАТ ВО ТЕК СО РЕАЛНОСТА?

 

Сите знаеме дека откако политичарот ќе го добие својот мандат, седнува на својата топла столица и му представува голема тешкотија да стане и да започне со имплементација на ветеното. Дел од овој проблем е луксузната плата која му ги покрива сите животни потреби и престанува да се стреми кон подобрување. Исто така неговата плата е многу повисока од просечната плата на народот, со тоа тој е одвоен од проблемите на народот и иако сака не би можел да се стави во нивна кожа и да ги гледа работите од нивен аспект.

Со цел приближување на политичарите кон народот и мотивирање да истите со целата нивна моќ работат за подобрување на стандардот на граѓаните а не само на нивните лични интереси, првата работа која треба ја направи секој пратеник е јавно откажување од делот од неговата плата која отстапува од народниот просек – со други зборови, колку што земаат граѓаните во просек, толку ќе земаат и пратениците. Со овој симболичен чин се пристапува кон мотивирање на пратениците и осигуривање за тие никогаш да не избегаат од финансиската реалност на нашиот народ.

Што ќе биде со останатиот дел од платата?

Секој пратеник ќе мора јавно и  секој месец да ги донира на кауза или лице по негов избор.

 

ПРЕНАТРУПАНОСТ ВО ДРЖАВНИТА АДМИНИСТРАЦИЈА

 

Овој проблем веќе одамна им е јасен на сите. Државната администрација е пренатрупана и се крепи на грбот на работниците и приватниците. Бидејќи се наоѓаме во капиталистички систем мораме да ги прилагодиме нашите вредности и политики кон ефективна работна сила, стручни кадри, и обрт на стока. Политиката која им овозможува на државната администрација да работат доживотно се коси со потребите на слободниот пазар. Со самото тоа што вработените имаат загарантирано работно место тие не се мотивирани да размислуваат за самоподобрување или отварање на приватен бизнис со кој би ја стимулирале економијата, исто така не чувстувуваат потреба да ги прошируваат и негуваат врските со луѓе и блиски. Овие луѓе неможат туку така да бидат отпуштени бидејќи нивното работно место им било ветено и е загарантирано со закон. Затоа го застапувам принципот на ротација на работните места.

Што значи тоа?

Тоа значи промена на законот со кој се регулираат работните односи на тој начин што промената ќе ги опфати само новите вработени во државната администрација и државните претпријатија.

Секоја година се прават проекции со кои се гледа кои кадри се со дефицит и кои се во суфицит. Законот би се однесувал на оние кои се во суфицит – оние кои ги има премногу. Новите вработени на кадрите кои се во суфицит ќе имаат работен век од 10 + 1 години (+1 како можност на продолжување на работниот век под основ на болест или трудничко), откако ќе се навршат 10 години полн работен однос на вработениот му прекинува работниот однос и на негово место се внесува нов кадар. Единствен начин да се избегни одпуштањето е промоција на повисока позиција со која влегува лицето во втор циклус на кој му зависи рокот од позицијата која ја добил.

Со овој пристап, не само што ќе им се даде шанса на оние кои се квалификуван кадар да влезат во државна администрација и претпријатија, туку ќе се стимулираат оние кои работеле државно да размислуваат на капиталистички начин и да ја вложуваат својата економска моќ во бизнис наместо во луксузи.

 ЗАДОЛЖУВАЊЕ И КРИЗНА СОСТОЈБА

Една од грешните, па и страшни политики на современите европски политики е навлегувањето на долг во недоглед. Многу држави за да го одржат рејтингот и да останат на власт промовираат капитални проекти за кои често поголемиот дел од финансирањето е од страна на задолжување. Моментот кога ќе настапи следната власт мораат да се продложат тековните проекти и да се започнат нови по истиот принцип на задолжување бидејќи доколку се промени стратегијата кон враќање на долгот, негативната реторика која ќе се добие од опозицијата би била поразителна за новата власт. Со овој принцип на работа секоја нова власт мора да се задолжува се додека не кракира буџетот на државата после што преминуваат на стратегија “Кој е виновен”. Очигледно и нашата држава е воведена во оваа шема, затоа мора по пат на консензус да се постави лимит на задолжувањето кој што ќе представува одреден процент од буџетскиот дефицит (да речиме 50%). Доколку овој процент е надминат (како што е сега 29.02.2016) автоматски во државата се прогласува состојба на криза што подразбира драконско кратење на сите плати во државните претпријатија за 15% и намалување на буџетите не истите на минимално ниво. Исто така се замрзнуваат сите големи проекти. Во употреба се оставаат само средствата кои се наменети за одржување на неопходните институции. Кризната ситуација трае се додека долгот на државата не се сведи на ниво 10% под она со кое започнала кризата (долгот мора да изнесува 40% од буџетскиот дефицит за да биде прекината кризата). Доколку оваа одлука влезе со консензус се избегнува префрлање на кривда на било која политичка партија и поефективно торшење на буџетските пари во иднината.

 

ТРАНСПАРЕНТЕН Е-БУЏЕТ

 

Време е да се овозможи новата технологија да ја унапреди ефективноста на монетарното трошење на државата. Имаме можност да ја зголемиме транспарентноста на државното трошење, да ја намалиме корупцијата во секоја власт и да ја свртиме економијата во вистинскиот правец. Доколку секој граѓанин има увид во тоа каде се трошат државните пари, автоматски станува посвесен и нема да толерира погрешни чекори во трошењето.  Транспарентност е една работа, достап е друга. Проектот Е-буџет предвидува поставување на портал кој на визуален начин ќе му овозможи тековен увид на граѓаните во тоа каде се трошат парите. Едноставниот портал би содржел пита диаграм на кој ќе биде представено државното предвидено трошење за секој сектор. Со едноставен клик по сектор, се представува нова слика која дополнително го образложува трошењето на дадениот сектор (плати, тековни трошоци, проекти во тек). Исто така може да се увиде и предвиденото трошење за тековните и идни проекти со тоа што може да се виде кои се активните државни тендери, кои се досегашните понудувачи и кои се финансиските детали за тендерите и за понудите, нормално се поставува и дирекна опција за учество во тендер или проект на самата страна како и доставување на иницијативи на проекти.

 

ПРОГРЕСИВЕН ДЕМОКРАТСКИ ДАНОК

 

Доколку ги разгледаме изворите од кои што државата ги прима своите приходи, меѓу нив ќе ги забележиме и Данокот на Додадена Вредност – ДДВ, персоналниот данок и данокот на добивка.

Првиот дел од стратегијата за развој и стимулација на економската циркулација е воведување на негативни откупни тарифи за индустриските суровини и воведување на негативен ДДВ за индустриските суровини. Под индустриски суровини подразбираме секоја суровина која не ја става претпријатијето како таква на пазарот, туку ја преработува и конечниот производ е ставен на пазар. Под негативна ставка се подразбира, договор со државата според таја ќе финансира одреден процент од набавката на суровината – Во зависнот на положбата на економијата стапката би се движела од 5-15% за мали и средни претпријатаија и 0-1% за големи претпријатија.

После остварување на обрт на пазарот, истата сума која беше пресметана со негативната стапка на данокот и откупните тарифи е вратена во целост на државата. Доколку приватникот не успее да го продаде крајниот производ на пазарот има рок од 3 месеци да ја поврати пресметаната стапка во форма на јавна давачка.

Овој предлог има за цел стимулирање на произдводствениот процес и овозможување на приватниците да постават поголем квантитет на производи на поазарот. Не станува збор за субвенција бидејќи целата сума е потоа вратена на државата со што се поништува можноста за злоупотреба.

Вториот дел од стратегијата е воведување на прогресивена стапка на персоналниот данок и данокот на добивка. Начинот на функција останува делно ист, со тоа што рамниот дел од данокот останува ист и државата го зема со истите механизми. Прогресивниот процент од даноците зависи процентуално од големината на фирмата. Начинот на собирање на данокот е демократско-електронски.

Што значи ова?

Приватникот САМ може дирекно да одлучува во кој сектор на буџетот/институција/тендер/проект ќе влези прогресивниот дел од неговиот данок. Претставени му се информации за состојбата на институциите, нивните буџетски оптоварувања, програми за развој и тековни проекти, од страна на државните тендери – на приватникот му се претставени сите тековни проекти и понудите на пазарот каде што тој може да ја одбери опцијата која смета дека е најповолна. Со тоа на државата и се одзема моќта да дејствуваат корумпирано и на луѓето им се дава можност дирекно да учествуваат во владеењето на државата.

Начинот на постигнивање ова може да оди преку формулар од УЈП или електронски на сличен начин преку кој работи банкарството.

Предуслов за остварување на овој проект е транспарентен Е-буџет со кој преку интернет секој граѓанин може да виде каде и колку се трошат државните пари.

Ограничување за фирмите е тоа што неможат да ги вложат парите во истиот сектор во кој тие дејствуваат или нивни фамилиарен член има фирма која дејствува.

Освем стимулација на економијата, се предвивува и зголемување на плурализмот во државата – чуството дека сите работиме заедно за заедничка цел. Автоматски се намалува стремежот кон корупција и егоистичното функционирање на претпријатијата.

 

 

ЗАКОН ЗА ОЛЕСНИТЕЛНИ ПОЧЕТОЦИ НА ФИРМИТЕ

 

Сите знаеме дека малите и средни фирми представуваат голема поткрепа на Македонското стопанство и економија. Не само што циркулираат Македонски производи туку нивните давачки ги поддржуваат останатите институции, македонските пензии и произведуваат нови работни места.

Моменталната состојба во која се наоѓаат малите и средни бизниси е проблематична бидејќи економската клима и државните притисоци го доведуваат опстанокот на фирмите во прашање. Проблемот на државата е подмирувањето на своите обврски кон народот и стопанството, но сегашните приходи не дозволуваат тоа да го прави без дополнително задолжување па затоа притисоците кон инспекциските служби да бидат што е можно построги се преголеми, со што се доведува до можност за селектирање на тоа кои фирми ќе бидат казнети а висината на самите казни дури и за најмалиот пропуст може неопоравливо да го упропасти функционирањето на една фирма. Безразлика на тоа дали фирмата била казнета за пропуст во работењето или за ситен криминал, мораме да се загрижиме најпрво за опстојувањето на новите бизниси поради тоа што една казна на мало претпријатие не само што ќе го затвори туку заедно со него ќе го руши и потенциалот за тоа каков придонес можело да представува во нашата економија. Доколку сакаме само да го напумпаме државниот буџет само на  краток рок без притоа да водиме сметка за иднината на малото и средно стопанство тогаш повисоки и построги казни секогаш ќе изгледаат како да се правилниот пат а оние кои поради некои фиктивни причини мислат дека се заштитени пред казните изненадено ќе осетат што значи законски притисок, само што тоа ќе биде со закаснување бидејќи сеуште постои по некоја пара во малите фирми.

Неспорно е дека ситуацијата мора да се промени, само кој пат ќе го избереме за промена ќе рефлектира што понатаму ќе се случува со државата, ако решиме да останеме пасивни и да не направиме нешто тогаш ние сме го избрале тој пат, а нашиот резултат ќе се види и во понатамошниот одлив на сила и знаење од државата.

Силното стопанство е темел за решавање на останатите проблеми во државата, неможеме ние без да имаме основни услови за живот да расправаме за етични и национални проблеми.

Ситуацијата може да се решава на повеќе начини но ниеден од нив нема да биди без последици од некоја страна, секој кој што ќе вети решение без последици си игра со вашите слабости.

Предлагам воведување на олеснителни околности за почетните фирми во времетраење до две години. Олеснителните околности вклучуваат даночни олеснувања на почетните фирми и ослободувања од одредени придонеси за вработените, како и финансиски-казнен имунитет за одреден временски период. ослободувањата и бенефициите да бидат со најголем интензитет во почетоците на фирмата а потоа со текот на времето скалесто да опаѓаат се додека не се израмнат со остатокот од конкуренцијата на крајот од втората година. Заштитата од малверзации кон оваа мерка ќе биде изведена на тој начин што мерката може да се искористи само еднаш од кој било член од потесната фамилија во една фирма, со други зборови ако еден член на фамилијата еднаш ја искористи мерката неможе по две години истата да ја искористи неговиот татко. Ниту па ќе може некој кој повеќе години оперира своја фирма да ја затвори и отвори нова (без да помине период од барем две години) само заради искористување на мерката.

Доколку оваа мерка биде изведена правилно, на долг рок ќе придонесе до зголемување на бројот на фирмите и нивната успешност, со што во понатамошните години од функционирањето ќе биде исплатливо за државната каса бидејќи повеќе фирми ќе исполнуваат финансиски обврски кон државата и постабилно ќе учествуваат на пазарот.

 

ФИНАНСИСКО-КАЗНЕН ИМУНИТЕТ

 

Еден од најголемите проблеми за новите фирми кои го крепат Македонското стопанство претставуваат паричните казни кои го доведуваат во опасност постоењето на новите фирми. Иако казните постојат со цел попречување на криминал во стопанството, сметам дека во почетниот период казните се ризик со кој се оневозможува фирмата да проработи.

Заради тоа сметам дека од голема корист на стопанството, приватниците и државата ќе биде поставување на финансиски имунитет на новите фирми кои се основани од сопственици кои прв пат основаат или прв пат имаат менаџерска улога во фирма. Предвидувам имунитет од 1 година со кој ќе му се овозможи на фирмата да застане на здрави нозе и да профункционира на пазарот. Имунитетот ги вклучува сите видови на парични казни за сопствениците. Имунитетот не вклучува ризик од затварање на фирмата по основ на фискален криминал и санитарни недостатоци. Имунитетот не им забранува влез на инспекциските служби во фирмата туку наместо казна се должни да издадат опомена и да ги едуцираат приватниците за ефикасно и законско работење. Доколку приватникот го прифати правото на имунитет и ја затвори својата фирма а по одредено време отвори нова – нема право на повторно поднесување на барање за имунитет.

 

 

РЕФОРМА НА КАЗНЕНИОТ СИСТЕМ ВО СТОПАНСТВОТО

 

Се залагам за правично регулирање на пропустите и незаконитостите во работењето на фирмите. Моја визија е дека работењето треба да биде регулирано но последиците од пропустите во работењето не смеат да бидат толку строги да би доведиле фирмата да оди банкрот без можности за опоравување. Овој концепт може да се спори од повеќе етични аспекти, но многу тешко може да се спори од економски аспект, бидејќи доколку државата сака да функционира економично треба да направи простор за раст на малите и средни бизниси со што во иднина тие ќе возвратат со континуирано плаќање на своите даночни обврски, внесување на свеж капитал и вработување на повеќе луѓе. Доколку владеењето е премногу строго тогаш буџетот ќе се полни само на краток рок а приватниците ќе гледаат што помалку да инвестираат и што повеќе да земат за себе. Лесно може да се виде дека оваа политика е на штета на претприемачите и општо на економијата.

Тоа што досега се случувало може на кратко да се илустрира вака: Со цел да привлечи гласачко тело, владата на почетокот од првиот мандат најави намалување на придонесите за одреден процент – што е добро, но тоа што не го кажа е покачувањето на основицата врз основа на која се сметаат придонесите за на крај кога претприемачот ќе направи математика, да види дека големите намалувања кои беа најавени не испаѓаат толку големи туку тие кои имаа најмали бруто плати останаа со скоро еднакви придонеси а тие кои имаа високи бруто плати го почуствуваа олеснувањето. На крај добиваме резултат каде гласачите на телевизија гледаат огромни намалувања на придонесите а во пракса претприемачите ги плаќаат истите придонеси.

Следна работа која ги девастира фирмите во Македонија е воведувањето на се поголеми и построги казни, имено се воведени казни под европски принципи во Македонската економија, која многу тешко може да и парира на Европската во кој било аспект.

Оптимално решение е правичност при изрекувањето на казни, неможе на фирма од два вработени и обрт од 1 милон годишно да биде изречена еднаква казна како на фирма од 40 вработени и/или обрт од над 10 милиони. Доколку сакаме да имаме праведна регулација над фирмите мораме да воведиме скалест систем на изрекување на казни. Поделбата на висината на казните по критериумот на правни и физични лица е добар почеток, но мора дополнително да ги земеме во предвид и финансиските капацитети на фирмите за кои се изрекува казната. Идеална е казната која фирмата може да ја подмири без притоа премногу да стагнира бизнисот или да се доведе во ситуација на банкрот. Значи изрекувањето на казната да биде во процентуална одвисност од индустриската дејност и класификацијата за ДДВ обврзник под која припаѓа дадената фирма.

Воведувањето на скалест систем на казни е добар потег но мораме да се соочиме со реалноста дека толку високите казни се поставени со причина и тоа е потребата од одредени финансии во буџетот да дојдат од страна на казни. Значи во буџетот е предвидена одредена сума која треба да дојде од казни и таа мора некако да се надомести. Доколку сакаме да бидеме фер а во исто време и нашето стопанство да просперира ќе мораме да се помириме со покачување на некоја јавна давачка или придонес, ако не успееме во тоа само ќе продолжиме да се задолжуваме и парите пак ќе ги платиме само овој пат со камата на сметка на друг.

 

 

БЕЗБЕДНОСТ НА ПАТИШТАТА

 

Секоја година во Македонија загинуваат голем број на луѓе во сообраќајни несреќи. Со оглед на напредокот на науката и технологијата овој феномен е недозволлив. Голем дел од сообраќајните несреќи се предизвикани од појави на возење под дејство на алкохол или возење со брзина која е повисока од дозволената за определен пат. Со денешниот напредок на информациската технологија постои (по)економичен начин да се спречат овие трагични појави.

Со инсталирање на посебен уред во секој автомобил може лесно да се мониторира пречекорувањето на дозволената брзина на патот и преку ГПС и мобилна мрежа, можат податоците за девијантни појави дирекно да бидат пренесени во полицијата. Тоа значи дека ако на некој пат, возачот ја премине дозволената брзина – инструментот (кој е многу сличен на еден скромен смартфон) се поврзува на ГПС, ја споредува дозволената со моменталната брзина и потоа преку мобилната мрежа ги пренесува овие информации до сообрајќајната полиција. Исто така доколку некое лице вози под дејство на алкохол, системот е способен да ги препознае девијантните движења на автомобилот (и да ги разликува од нормалните вртења), притоа се поврзува со сообраќајната полиција и воспоставува телефонски повик меѓу полицијата и осомничениот возач, каде што тој е советуван да се смири и по потреба да го стопира возилото. Откако ќе се смири ситуацијата, квалификуван персонал утврдува дали лицето е навистина во алкохолизирана состојба или станува збор за премореност и во зависност од проценката: му дава дозвола да го продолжи патот, го замолува да премине во фаза на смирување или го замолува да го напушти возилото на безбедна локација. Доколку возачот ги игнорира овие предупредувања следуваат казни.

 

 

ЕКО ПРЕДЛОГ

 

Парадоксот од потребата на еколошки реформи е во тоа што луѓето кои што цел живот го поминале во загадена средина веќе се имаат навикнато на нејзините дејствија и неможат целосно да ја осетат штетата околу нив, па сметаат дека тоа што го дишат и чувствуваат е нормално. Тешко им веруваат на статистичките податоци кои секојдневно апелираат за подобра еко хигиена а кога се соочени со проблемот бидејќи не гледаат решение на долг рок често го оставаат еколошкиот проблем последен.

Постои начин кој на луѓето од Македонија им нуди токму тоа што ни треба: ценовно прифатливо и ефикасно долгорочно решение за еколошкиот проблем, со можности за унапредување доколку финансиската ситуација во државата се подобри.

Сите ја знаеме потребата од здрави и многубројни дрва во нашата средина, пошумувањето на нашата земја е одличен начин да се справиме со еколошката катастрофа. Но, што може да се направи во урбаните средини или во местата кои се непогодни за дрва и во местата каде се наоѓаат големи индустриски загадувачи како што се електричните централи и индустриските зони?

Од неодамна на западот се популаризира мерката за данок на јаглеродниот диоксид што предвидува наплаќање на даночна ставка во однос на тоа колку јаглерод диоксид производува една фирма/индустриски капацитет. Оваа мерка е во ред за средината но има некои големи негативни импликации: Дополнителното одданочување на големите инвеститори ќе придонесе тие да бараат нови држави за операција на нивните бизниси, парите од данокот се подложни на корупција и незначи дека ќе бидат искористени за понатамошно заштитување на екологијата.

Проектот што се нуди е поставување на пречистителни капацитети во урбаните средини. Целта е прочистувачкиот капацитет да биде ефтин, едноставен и ефикасен. Идеален пример е секоја мала фирма да има инсталирано филтер како што секоја продавница има фискална каса, со таја разлика што филтерот е многу поефтин и може секој дома сам да го направи, од друга страна за големите претпријатија и индустриски комплекси исклучително битно е овие филтри да бидат со многу поголем капацитет и задолжителни.

Бидејќи е веројатно овој проект да не помине како законска иницијатива, треба да се соработува со еколошките организации во Македонија и да им доделува сертификати на сопствениците кои го имаат поставено овој филтер на кои ќе пишува на колку дрвја е еднаков поставениот филтер.

Филтерот за кој е представен за најмалите организации не не ништо друго освем еден сад со вода во кој се всадени алги и низ кој врви цевка на која е прикачена воздушна пумпа која го внесува јаглеродниот диоксид со кој се хранат алгите и од другата страна испуштаат кислород по познатиот принцип на фотосинтеза.(http://www.instructables.com/id/Simple-Algae-Home-CO2-Scrubber-Part-1/)

Кои се придонесите на овој систем?

Едно воздрасно (над 15 год) и здраво дрво спроведува 5кг јаглерод диоксид годишно.

1 литар алги спроведува 5кг јаглерод диоксид годишно

Така да сад/шише од 1 литар = 1 дрво

Во еден минимален систем се вклучени најмалку 2 литри алги.

Замислете да ги имате бенефициите од 2 или повеќе 15годишни дрвја во вашиот објект или деловен простор. Овој ефект посебно знаат да го ценат луѓето кои работат во загадени рудници и индустриски зони затоа потребно е промовираже на ваквите филтери пред големите загадувачи.

Дополнителна бенефиција е тоа што доколку се најдат доволно средства или некој приватник се одлучи сам да инвестира во голем капацитет, маслото од алгите може да се користи како ефикасно био-дизел гориво. На запад се практицира до електраните да се постави алги-биореактор со кој се прави гориво за електраната а таја го снабдува биореакторот со јаглерооден диоксид, со што ефективно се намалува ефектот на загадување на воздухот.

 

РЕФОРМА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Забележувам два трендови и сметам дека нивната интеграција би била значајна за унапредување на квалитетот на знаење кај нашите ученици без притоа да се нанесуваат дополнителни оптоварувања за нив и за нивните учители. Првиот тренд е светски и представува интернет учењето, во последните години е забележан раст на квалитетот и достапноста на материјалите за учење на интернетот. Со ова се овозможува на секој човек безразлика од воздраста, да ги има на располагање најактуелните и најсовремените информации од научната и општествената свера. Другиот тренд е зголемувањето на квалитетот на екстерното тестирање во Македонија, процес кој пред се се користи за евалуација на квалитетот на отценувањето од страна на професорите.

Предлагам интеграција на овие два трендови со цел подобрување на квалитетот на знаење кај нашите ученици и забрзување на делови од образовниот процес. Имено, давање на учениците можност за предвремено полагање на екстерен испит со што ученикот кој ќе успее да го положи испитот би бил ослободен од дел од наставните активности по тој предмет. Начинот на аплцирање за екстерен испит би бил доброволен а единствената обврска на образовниот систем би била посредување на квалитетни електронски извори на информации за посакуваниот предмет – во вид на дополнителен водич за учење (како на пример: https://www.khanacademy.org). Секако ова не представува никаква обврска за ученикот, бидејќи од него зависи со кој материал ќе се послужи при совладување на избраниот предмет. Ова сметам дека ќе им дозволи на учениците да се ослободат од дел од преоптоварениот распоред и енергијата да ја преусмерат во други образовни и културни активности.

Главниот противаргумент на оваа транзиција е тврдењето дека неможе да постои образование без настава во која е вклучен професор или наставник. Сметам дека тоа тврдење е точно но во голема мера застарено. Денешниот начин на изведување настава во присуство на професор забележува опаѓање на квалитетот, дел од тоа се должи на промената во начинот на созревање и воспитување на учениците. Знаеме дека се повеќе и се повеќе нашите деца растат во интеракција со новата технологија во која најголема улога за нив играат компјутерот и мобилниот телефон, ова представува средина над која тие имаат висок степен на контрола и на тој начин се учат како да функционираат. Од друга страна школскиот начин на пренесување на знаење е во голема мера базиран на когнитивно-бихевиористичните парадигми кои го поставуваат ученикот во позиција на слушател со многу помалку можности за интеракција, со што придонесуваат до нервоза, пасивност, појава на симптоми на АДД и општо намалено изразување на способностите на учекиот.

Следна реформа кој ја предлагам е поставување на квота и усогласување на домашните задачи во образованието. Аргументите за ова се јасни, немањето на координација меѓу професорите во врска со тоа колку и кога да постават домашни задачи ги преоптоварува ученицита, им создава дополнителен стрес и воедно го намалува квалитетот на изработените домашни задачи. Ова го застапувам со аргументот дека, доколку ученикот има наеднаш повеќе обврски мора да го распредели времето за да ги исполни истите и со тоа се ослабува нивниот квалитет. Ако нашата цел е да изградиме ефективно и квалитетно образованије тогаш и обврските на ученикот мораат да бидат координирани и структурирани. Дозволувањето на професорите да поставуваат домашни задачи по интуиција или искуство без притоа да се координирани меѓу себе доведува до хаос во редот и распоредот на учениците а со тоа и како што веќе напоменав ослабен квалитет и намалена посветеност на самите задачи. Предлогот е едноставен, секое одделение во училиштата да си превземат обврска да си ги распоредат бројот и распоредот на домашните задачи на неделно ниво. Тоа би значело на определување на неделна квота на домашни задачи (на пример 3 обавезни + 1 додатна), професорите меѓу себе се договараат кој од нив има право во дадената недела да постави домашна задача и во кој ден ке ја постави истата – со тоа што би имало 1 ден можност ученикот да ја изработи. Принципот 3+1 важи во 2 смера. Во првиот смер има 3 задолжителни задачи кои секој ученик е задолжен да ги изврши, делот + 1 им се доделува на одличните и учениците кои се многу добри да изработат додатно домашно по предметот кој најповеќе им се допаѓа (не го избираат домашното туку само предметот). вториот смер 3+1 е составен исто од 3 задолжителни задачи на неделно ниво + една додатна задача за послабите ученици при предметот во кој имаат најповеќе тешкотии. Кои ученици ќе земат одреден предмет се одлучува на совет на наставници/професори. Предлогот важи за средни и основни училишта.

Следниот дел од регулацијата претставува целно ориентирани домашни задачи. Што значи дека дел од домашните задачи се складираат во јавна датабаза и потоа се претворуваат во јавно корисни проекти кои ќе бидат објавени на интернетот како групни напори. Пример за ова би било решавање на збирка задачи и нивниот начин на решавање и нивните резултати да бидат објавени на интернет. Исто така во стручните училишта објавување на начинот на изработување на некоја задача заедно со добиените резултати. Домашните задачи кои се со повеќе теоретска содржина како географија, историја, обработка на литературни дела при македонски/албански јазик би можеле да се објават на wikipedia.org и на гугл драјв (google drive) со тоа што би се направила компилација на оргомен број на информации од јавен интерес кој би можел секој да ги достапи, обработи и подобри.

 

НАУЧЕН НАЧИН НА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА ПРОФЕСОРИ ВО СРЕДНО И ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

 

За секоја професорска позиција или онаа на асистент се примаат двата кандидати кои ги исполнуваат најголемиот дел од предпишаните критериуми.

Двата кандидати однапред се договараат точно како ке изгледа тестот/испитот за нивниот предмет и класот на кој треба да му аплицираат во даден семестар или полугодие е поделен приближно на половина (-+3 студенти). Едната половина ја превзема едниот професор другата половина ја превзема другиот. Превземањето на студентите не е случајно – професорите превземаат суденти кои на двете страни ке имаат приближно ист успрех во другите години и по други предмети. Откако ке биде изведен предметот, професорите го поставуваат однапред договорениот тест во ист ден на сите студенти. Додатно, студентите преку прашалник ја евалвираат работата на професорот и го изразуваат нивното задоволство/незадоволство за работењто со таа особа. Врз база на добиените тестни резултати и студентската отцена за работата на професорот се одлучува со бодови – а не со директивна одлука, кој ќе го добие работното место.

 

ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА НАШАТА ГЕНЕРАЦИЈА:

НЕБЛАГОДАРНОСТ, ЕКОЛОГИЈА И ЕТНИЧКА НЕТРПЕЛИВОСТ

 

Овој е еден од поголемите предизвици со кои  би можеле се соочме во еден поголем пакет проект.

Најпрво потребно е накратко да се представат предизвиците поединечно и предпоставките според кои е конструирано предлог решението за на крај да може да се согледа можноста за нивно заедничко решавање.

НЕБЛАГОДАРНОСТ: Првиот предизвик се однесува на воспитните проблеми на новата генерација, при што некои од нив се наоѓаат во позиции на изобилие и можности, меѓутоа бидејќи не биле во можност да осетат каков би бил животот без секојдневните привилегии на модерното општество, не се во можност да ја проценат нивната вредност и ги земаат здраво за готово. Резултати на ова се превисоки очекувања од општеството и фамилијата – пред се во поглед на обезбедување на материјални добра. Исто така немањето на негативна перспектива на тоа како би изгледал животот без некои од работите кои ги имаат во секојдневието ги остава луѓето со необјасниво чувство на разочараност, недостиг на емпатија, циницизам кон развојот на општеството и чувство дека имаат право на работите кои се постигнати со напредокот на новата технологија и модерното општество. Уште една илузија која произлегува со континуираниот развој на технологијата е појавата на социална повлеченост и десоциализација.

ЕКОЛОГИЈА: Несомнено екологијата ќе биде дел од секојдневието на нашата иднина. Нејзината проблематика – зачувувањето на животната средина и обезбедување на здрава околина, се на товар на три субјекти: Економските субјекти – кои ја загадуваат средината на еден или друг начин. Државата – која се грижи за зачувување на средината и со тоа на здравјето на луѓето. Граѓаните – кои со својата свест и животни навики имаат улога на загадувач или заштитник на здравата средина. Овој проект е насочен кон стимулација на граѓанскиот сектор за директно вклучување во напорите за конзервација и прочистување на средината а со тоа го произведува и додатниот ефект на развиена еколошка свест.

ЕТНИЧКА НЕТРПЕЛИВОСТ:

 

 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ СУБВЕНЦИИ ВРЗ БАЗА НА ПРОДАДЕН КВАНТИТЕТ А НЕ ПОСЕДУВАНО ЗЕМЈИШТЕ

 

Сите знаеме дека земјоделието е една од клучните дејности во нашаата држава и токму заради тоа треба да се погрижеме најдобро што можеме економично да го стимулираме производството и пласманот. Сегашната ситуација на системот за субвенции придонесува за недомаќинско стопанисување со плодното земјиште и намалување на квантитетот на производство, зошто е тоа така? Според сегашниот систем, земјоделецот кој е регистриран за субвенции добива одредена сума на пари во зависност од квадратурата на поседованото земјиште без да се води сметка дали производот е пласиран на пазарот. Ова ги доведува земјоделците да бидат задоволни со субвенциите кои ги добиваат и да не се грижат премногу дали својот производ ќе стигне до пазарот. Ова резултира со неконкурентност на нашите производи на странските пазари поради намален квантитет на производство и последователно покачување на цената. Злоупотреба на дадените средства за субвенција кај земјоделците, тоа што знаат дека ќе добијат пари безразлика на тоа колку продале ги стимулира да ги трошат парите на лични потреби а не на стимулирање на својот бизнис со нова машинерија, реновирање на инфраструктурата и подобрена регулација на квалитетот на производот.

Заради овие причини сметам дека единственото разумно нешто со кое ќе се направи пресврт на ситуацијата и ќе придонесе за рамноправно распоредување на средствата за субвенции е предложување измени на системот за субвенционирање каде што земјоделецот ќе добие пари во однос на тоа колку продал на пазарот а не во однос на тоа колку земја поседува. За запазување на рамноправноста и стимулација на малите земјоделци сметам дека продажната цена на производот несмее да игра улога при висината на субвенциите.

Заедно да го поттикнеме земјоделието на правилен пат и да ја зголемеме конкурентноста на нашите производи!

 

КУЌА ЗА 24 ЧАСА?

 

Сте се нашле ли во ситуација да имате проблем со стамбеното прашање, сте сакале ли некогаш да се преселите во подобра околина, сте се загрижале можеби за луѓето кои секојдневно ги гледате како живеат во нехумани услови и полураспаднати куќи? Што ако постои ефтино, брзо и трајно решение на сите овие проблеми? 

Контурното градежништво представува современ компјутеризиран метод на градење, се од најмалите куќарки до комплексни повеќекатници. Моменталниот обсег на технологијата развива прототипи за мали домови и едноспратни куќи. Бенефитите на оваа технологија се посебно значајни за оние на кои им треба брзо и нискобуџетно решение на нивниот станбен проблем. Најпрвин како изгледа сето ова: Во кратки црти тоа е голем компјутерски програмиран 3Д-Градежен автомат, што значи дека по однапред програмирани линии автоматот поврзан на извор од градежен материјал (цемент) ги шприца слој по слој ѕидовите на објектот. Потрабата по човечко вмешување е редуцирано на копање (со машинерија) и поставување на темелите, израмнување на земјиштето, поставување на одвод и електрификација, а во зависност од архитектурата на објектот поставување на кров. Поради тоа што процесот е автоматизиран, значително се намалуваат трошоците за градење со елиминација на потребата за работна сила до 70%, времетраењето на изведба на еден помал проект е само 24часа и секако трошоците за нарачателот се значително помали. http://www.contourcrafting.org/

Применувањето на оваа нова технологија го гледам како стратешка цел. Може да ја стимулираме на повеќе начини:

– Предлог закон за даночни ослободувања кај фирмите кои ќе ги нудат овие услуги

– Предлог закон за казнен имунитет на новите фирми кои ги нудат овие услуги до 2 години.

– Промоција на технологијата во јавноста и кревање на свеста за нејзино искористување преку телевизиски и интернет медиуми.

– Посредување при набавка на патентираната технологија.

Со оглед на тоа дека технологијата е сеуште нова, се очекува нејзина задоцнета примена на пазарот. Еден од поголемите предизвици ќе биде поттикот на Македонската градежна индустрија да не заостанува пред светската, туку брзо прилагодување на законските одредби за имплементација на новите технологии.

 

 

ПРЕДМЕТНА БИБЛИОТЕКА

 

Пред да се размисли за било какво надградување на библиотеките неопходно е нивно издигнување на прифатливо ниво каде што секој ќе може да помине доста време во придобивањето на ново знаење. Најнапред потребно е овозможување на дел од библиотеката кој ќе биде користен како компјутерска просторија или компјутерски простор – во зависност од условите на библиотеката. Исто така е од најголем приоритет сите библиотеки да се соодветно климатизирани, во спротивно нема да бидат максимално искоирстени.

Откако ќе се постигнат европските стандарди за функционалност може да се премине на новите трендови кои можеме да ги видеме во некои од поразвиените земји. Станува збор за додавање на дел од библиотеката кој ќе дозволува на позајмување на повеќе од литература. Тој дел – кој е составен дел од складилиштето на библиотеката, ќе овозможи позајмување на секакви корисни и украсни предмети вклучувајќи: уметнички дела, алати за поправање на домаќинството, алати за обработка на земја, алати за обликување на дрвени, метални и текстилни предмети, алати за творење на уметност, електроника, облека.

Секој предмет ќе биде разврстен во соодветна ценовна класа за која ѓраѓанинот ќе треба да потпише посебен документ за согласност за користење и гаранција на враќање на позајмениот предмет во оригиналната состојба со овластување на библиотеката да задржи соодветна цума од неговата трансакциска сметка во случај предметот да е оштетен или загубен. Значи најнапред корисникот на библиотеката му дава достап до прикладна сума на пари од својата сметка на банката а откако ќе го врати предметот библиотеката му ја враќа гаранцијата. Времетраењето на позајмување на секој предмет зависи од неговиот век на траење и неговата предпоставена потреба во општеството.

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: